Kích hoạt tài khoản Giảng viên

FITHOU CTMS xin chào mừng các thầy, cô kích hoạt tài khoản truy cập của mình.
 
Email đã đăng ký của giảng viên  
 
Mã xác thựcMã xác thực