Thời khóa biểu

Cơ sở đào tạo Chế độ xem theo Khung giờ Tuần từ
Phòng họcThứ hai
18/11/2019
Thứ ba
19/11/2019
Thứ tư
20/11/2019
Thứ năm
21/11/2019
Thứ sáu
22/11/2019
Thứ bẩy
23/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
DN1
DN2
DN3
P.101
P.102
P.103
P.202
P.302
8h00 -> 9h30
KTCB
Chưa phân công
DS#2163
Thi

10h00 -> 11h30
KTTCI
Chưa phân công
DS#2172
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2178
Thi

13h00 -> 14h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2203
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2232
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2215
Thi

10h00 -> 11h30
TTCK
Chưa phân công
DS#2225
Thi

7h15 -> 11h30
AV CN 2
Nguyễn Nam Chi
KT0542019.002
Học

P.303
8h00 -> 9h30
KTCB
Chưa phân công
DS#2164
Thi

10h00 -> 11h30
KTTCI
Chưa phân công
DS#2173
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2179
Thi

13h00 -> 14h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2204
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2233
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2216
Thi

10h00 -> 11h30
TTCK
Chưa phân công
DS#2226
Thi

7h15 -> 11h30
KNNN
Chưa phân công
KT0952019.008
Học

P.304
15h5 -> 17h30
VM
Chưa phân công
DS#2186
Thi

8h00 -> 9h30
KTCB
Chưa phân công
DS#2165
Thi

10h00 -> 11h30
KTTCI
Chưa phân công
DS#2174
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2180
Thi

15h5 -> 17h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2209
Thi

8h00 -> 9h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2192
Thi

10h00 -> 11h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2198
Thi

13h00 -> 14h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2205
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2234
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2217
Thi

10h00 -> 11h30
TTCK
Chưa phân công
DS#2227
Thi

7h15 -> 11h30
KNNN
Nguyễn Thị Thu Trang
KT1022019.011
Học

P.305
15h5 -> 17h30
VM
Chưa phân công
DS#2187
Thi

8h00 -> 9h30
KTCB
Chưa phân công
DS#2166
Thi

10h00 -> 11h30
KTTCI
Chưa phân công
DS#2175
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2181
Thi

15h5 -> 17h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2210
Thi

8h00 -> 9h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2193
Thi

10h00 -> 11h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2199
Thi

13h00 -> 14h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2206
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2235
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2218
Thi

10h00 -> 11h30
TTCK
Chưa phân công
DS#2228
Thi

7h15 -> 11h30
KNNN
Thái Hồng Anh
KT1022019.012
Học

P.306
P.402
15h5 -> 17h30
VM
Chưa phân công
DS#2188
Thi

8h00 -> 9h30
QTDA
Chưa phân công
DS#2159
Thi

10h00 -> 11h30
QTH
Chưa phân công
DS#2168
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2182
Thi

8h00 -> 9h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2194
Thi

10h00 -> 11h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2200
Thi

13h00 -> 14h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2207
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2236
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2211
Thi

10h00 -> 11h30
QTTC
Chưa phân công
DS#2220
Thi

P.403
15h5 -> 17h30
VM
Chưa phân công
DS#2189
Thi

8h00 -> 9h30
QTDA
Chưa phân công
DS#2160
Thi

10h00 -> 11h30
QTH
Chưa phân công
DS#2169
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2183
Thi

8h00 -> 9h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2195
Thi

10h00 -> 11h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2201
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2237
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2212
Thi

10h00 -> 11h30
QTTC
Chưa phân công
DS#2221
Thi

7h15 -> 11h30
KNNN
Vũ Đức Mạnh
KT1022019.013
Học

P.404
15h5 -> 17h30
VM
Chưa phân công
DS#2190
Thi

8h00 -> 9h30
QTDA
Chưa phân công
DS#2161
Thi

10h00 -> 11h30
QTH
Chưa phân công
DS#2170
Thi

13h00 -> 14h30
VM
Chưa phân công
DS#2184
Thi

8h00 -> 9h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2196
Thi

10h00 -> 11h30
PLDC
Chưa phân công
DS#2202
Thi

13h00 -> 14h30
MKCB
Chưa phân công
DS#2238
Thi

8h00 -> 9h30
PTTC
Chưa phân công
DS#2213
Thi

10h00 -> 11h30
QTTC
Chưa phân công
DS#2222
Thi

P.405
loading
Lớp tín chỉ
Môn
Giảng viên
Ngày bắt đầu
Phòng
và (buổi thứ 2)
Phòng
Tổng số buổi học
Khoảng cách giữa các buổi ngày
Đóng

Xóa dữ liệu


Sửa thời khóa biểu

Lớp tín chỉ
Giảng viên
Phòng
Ngày
Buổi học

Đăng ký sự kiện

right